ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ, ЯКІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ КРИЗУ ФАХОВОЇ ГОТОВНОСТІ

Автори

М. Гутиря

Ключові слова:

психологія, психологічні детермінанти, професійний розвиток, самоактуалізація особистості, особистість, фахова готовність, професійна самоактуалізація, майбутній психолог, професійне вигорання, медичні працівники

Анотація

Питання професійного саморозвитку, професійної самореалізації та самоактуалізації особистості протягом тривалого часу знаходяться у полі посиленої уваги науковців та психологів. Зокрема помітний інтерес для дослідників становить саме самоактуалізація, яка проявляється в творчому самовираженні людини завдяки власній унікальності та неповторності, де джерелом творчості є мотив до неї, а результатом – реалізація біологічних, соціальних, інтелектуальних можливостей людини.
Особливе фокусування уваги на самоактуалізації в різних її виявах помітно в роботах вчених-сучасників української (О. А. Артемова, Г. О. Балл, І. Д. Бех, М. В. Гриньова, Н. М. Дідик, Л. Л. Ігнатьєва, М. М. Кононова, С. Д. Максименко, Л. П. Московець, В. О. Татенко, М. Г. Ткалич, О. М. Ткаченко, А. В. Ткаченко, Н. В. Чепелєва, О. П. Щотка, Д. О. Шутько та ін.) та зарубіжної наукової спільноти (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, В. В. Байлук, Б. С. Братусь, О. М. Городилова, Л. О. Коростильова, Б. Ф. Ломов, А. К. Осницький, О. В. Самаль, А. О. Реан та ін.), які підходять до розуміння згаданого поняття як складного, багатофакторного та багатоаспектного феномену, яке має визначальну роль у життєдіяльності людини.
Контексту даного психологічного поняття та його сутності як особистісного процесу присвячені роботи В. А. Гупаловської, де вчена, наприклад, розглядає професійну самореалізацію як чинник становлення особистості жінки, праці А. І. Іващенко, в яких розкривається професійна рефлексія в якості механізму саморозвитку майбутніх психологів, включно з їх самоактуалізацією, дослідження О. М. Кокуна, спрямовані на вивчення чинників та психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення особистості, наукові доробки В. Й. Бочелюка, М. М. Кононової, С. Б. Кузікової, К. В. Седих, Н. В. Старинської, А. А. Фурмана, Т. С. Яценко, в яких висвітлюються особливості та чинники професійної самоактуалізації майбутніх психологів, а також чимало інших дослідницьких робіт, в яких вчені, продовжуючи справу А. Маслоу, К. Роджерса, С. Л. Рубінштейна, В. Франкла, розширюють сферу наукових знань щодо проблеми розвитку особистості в аспекті її самоактуалізації.
Мета дослідження: визначити психологічні чинники професійної самоактуалізації студентів-психологів, які переживають кризу фахової готовності.


Психологічні детермінанти професійного розвитку та самоактуалізації особистості

##submission.downloads##

Сторінки

11-70

Опубліковано

вересня 29, 2022

Категорії

Деталі про цю монографію

ISBN-13 (15)

978-617-7915-89-7

Date of first publication (11)

2022